Vol. 127 Núm. 3 (2022): El Trienio Constitucional (1820-1823)
Estudios

«En Madrid se lucha por Praga». La Guerra Civil española en la memoria cultural checa

Martin Kindl
Universidad Carolina, Praga

Publicado 17-06-2022

Palabras clave

 • Guerra Civil española,
 • Chequia,
 • Acuerdo de Múnich,
 • memoria cultural,
 • discurso

Cómo citar

Kindl, M. (2022). «En Madrid se lucha por Praga». La Guerra Civil española en la memoria cultural checa. Ayer. Revista De Historia Contemporánea, 127(3), 307–333. https://doi.org/10.55509/ayer/895

Resumen

En la memoria cultural checa, la Guerra Civil española ocupa un lugar permanente, ya que ha sido ampliamente abordada en la historiografía, en la enseñanza de la asignatura de «Historia mundial» y en los eventos organizados con ocasión de distintos aniversarios. Este prolongado interés no se debe tanto al afán de la sociedad checa por conocer y saber interpretar la Guerra Civil española, sino más bien a los procesos como los checos construyen la imagen de sí mismos, de sus valores propios, del «carácter nacional checo» y del lugar que Chequia debería ocupar en Europa. El artículo se propone averiguar por qué los checos se interesan por la Guerra Civil española; cómo ha ido cambiando la imagen de este conflicto; qué significados le atribuyen y qué argumentos usan para defender una u otra interpretación.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

 1. Assmann, Jan: Kultura a pam??. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starov?ku, Praga, PROSTOR, 2001.
 2. Beneš, Zden?k, y Kuklík, Jan (eds.): Pour comprendre l’histoire: les relations tchéco-allemandes entre 1848 et 1948, Praga, Gallery, 2002.
 3. Bizcarrondo, Marta, y Elorza, Antonio: «Las Brigadas Internacionales. Imágenes desde la izquierda», Ayer, 56 (2004).
 4. Bortlová, Hana: «La participación brigadista checoslovaca en la Guerra de España vista por los protagonistas y los historiadores checos a través del tiempo», Iberoamericana Pragensia Supplementum, 22 (2008).
 5. Bortlová, Hana: «?eskoslovenští interbrigadisté ve Špan?lsku», en Lenka Reinerová, Adiós, Špan?lsko, Praga, Labyrint, 2012.
 6. Bou?ek, Jaroslav: «?s. interbrigadisté jako zdroj politických elit po roce 1945», en Ivana Koutská y František Svátek (eds.): Politické elity v ?eskoslovensku 1918-1945, Praga, Ústav pro soudobé d?jiny AV ?R, 1994.
 7. Bou?ek, Jaroslav: «La ayuda inestimable: Médicos y sanitarios checoslovacos en las brigadas», en Matilde Eiroa y Manuel Requena (eds.): Al lado del gobierno republicano. Los brigadistas de Europa del Este en la Guerra de España, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2009.
 8. Bou?ek, Jaroslav: «Osudy ?eskoslovenských interbrigadist? po druhé sv?tové válce», en Zdenko Maršálek y Emil Vorá?ek (eds.): Interbrigadisté, ?eskoslovensko a špan?lská ob?anská válka: neznámé kapitoly z historie ?eskoslovenské ú?asti v ob?anské válce ve Špan?lsku 1936-1939, Praga, Historický ústav AV ?R, 2017, .
 9. ?ep, Jan: Modrá a zlatá, Praga, Melantrich, 1938.
 10. Chalupa, Ji?í: Zápisky o válce ob?anské. Studie o vybraných aspektech Špan?lské ob?anské války, Praga, NLN, 2002.
 11. Chalupa, Ji?í: «Poražení vít?zové - konflikt z let 1936-39 jako ?tvrtá karlistická válka», en Pavlína Springerová (ed.): Sedmdesát let od vypuknutí špan?lské ob?anské války. Vnit?ní a vn?jší aspekty konfliktu, Hradec Králové, Gaudeamus, 2007.
 12. Chalupa, Ji?í: «Osmdesát let poté. Špan?lská ob?anská válka s (jistým) odstupem», D?jiny a sou?asnost, 8 (2016).
 13. Chalupa, Ji?í: «Špan?lská ob?anská válka o?ima sou?asných historik?», en Zdenko Maršálek y Emil Vorá?ek (eds.): Interbrigadisté, ?eskoslovensko a špan?lská ob?anská válka: neznámé kapitoly z historie ?eskoslovenské ú?asti v ob?anské válce ve Špan?lsku 1936-1939, Praga, Historický ústav AV ?R, 2017.
 14. Chudoba, Bohdan: Špan?lé na Bílé ho?e, Praga, Vyšehrad, 1949.
 15. Dejmek, Jind?ich: «Špan?lská ob?anská válka a ?eskoslovenská diplomacie 1926-1939», en Maršálek y Emil Vorá?ek (eds.): Interbrigadisté, ?eskoslovensko a špan?lská ob?anská válka: neznámé kapitoly z historie ?eskoslovenské ú?asti v ob?anské válce ve Špan?lsku 1936-1939, Praga, Historický ústav AV ?R, 2017.
 16. Èrenburg, l’ja Grigor’jevi? I: Špan?lské reportáže, Praga, Naše vojsko, 1989.
 17. Friedl, Ji?í: «Špan?láci z tábora Gurs. Ke vstupu ?s. Interbrigadist? do naší armády ve Francii 1939–40», Historie a vojenství, 4 (2000).
 18. García, Hugo: «La historiografía de la Guerra Civil en el nuevo siglo», Ayer, 62 (2006).
 19. Gonda, Radim: «?eskoslovenská úloha p?i formování mezinárodních brigád ve Špan?lsku. Organizace náboru a vysílání dobrovolník?», D?jiny a sou?asnost, 8 (2016),.
 20. Gonda, Radim: «Postoj ?eskoslovenské státní moci k rekrutování bojovník? do mezinárodních brigád ve Špan?lsku», en Zdenko Maršálek y Emil Vorá?ek (eds.): Interbrigadisté, ?eskoslovensko a špan?lská ob?anská válka: neznámé kapitoly z historie ?eskoslovenské ú?asti v ob?anské válce ve Špan?lsku 1936-1939, Praga, Historický ústav AV ?R, 2017.
 21. Gottwald, Klement: Deset let: Sborník statí a projev? 1936-1945, Praga, Svoboda, 1949.
 22. Havelka, Miloš: D?jiny a smysl. Obsahy, akcenty a posuny ?eské otázky 1895-1989, Praga, NLN, 2001.
 23. Havelka, Miloš: «Úsp?chy a neúsp?chy v nejednozna?ných konstelacích. P?t biografií Václava Havla», Soudobé d?jiny, 22 (2015).
 24. Holý, Ladislav: The little Czech and the great Czech nation. National identity and the post-communist transformation of society, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
 25. Horský, Jan: D?jepisectví mezi v?dou a vypráv?ním, Praga, Argo, 2009.
 26. Horský, Jan: «Teorie a narace (typy a zápletky)-p?íkré protiklady nebo prostupující se kategorie?», en Jan Horský y Juraj Šuch (eds.): Narace a (živá) realita, Praga, Togga, 2012.
 27. Hromádko, Otakar: «K historii ?eskoslovenských dobrovolník? ve Špan?lsku», P?ísp?vky k d?jinám KS?, 6 (1966).
 28. Jakl, Tomáš: «Rádiové depeše Kominterny mezi Moskvou a Prahou na po?átku špan?lské ob?anské války», Historie a vojenství, 3 (2016).
 29. Kolá?, Pavel: Der Poststalinismus. Ideologie und Utopie einer Epoche, Colonia-Viena, Böhlau, 2016.
 30. Kolenovská, Daniela: «Sov?tská politika ve špan?lské ob?anské válce», Slovanský p?ehled, 97 (2011),.
 31. K?en, Jan: V emigraci. Západní zahrani?ní odboj 1939-1940, Praga, Naše vojsko, 1969.
 32. Kružík, František: «Boj ?eskoslovenských dobrovolník? proti fašismu ve Špan?lsku 1936-1939», en Jaromír Ho?ec (ed.): Dobrovolníci svobody. O boji ?eskoslovenských dobrovolník? proti fašismu ve Špan?lsku v letech 1936-1939, Praga, Naše vojsko, 1956.
 33. Kva?ek, Robert: Nad Evropou zataženo: ?eskoslovensko a Evropa 1933-1937, Praga, Svoboda, 1966.
 34. Laštovi?ka, Bohuslav: «P?edmluva», en Luigi Longo: Madridská epopej, Praga, Státní nakladatelství politické literatury, 1958.
 35. London, Artur: Špan?lsko, Špan?lsko, Praga, NPL, 1963.
 36. Marek, Karel: «V zájmu historické pravdy», P?ísp?vky k d?jinám KS?, 7 (1967).
 37. Maršálek, Zdenko: «Historie jedné vzpoury. Horké léto 1940 v Cholmondeley», D?jiny a sou?asnost, 7 (2010).
 38. Maršálek, Zdenko: «Úvod», en Zdenko Maršálek y Emil Vorá?ek (eds.): Interbrigadisté, ?eskoslovensko a špan?lská ob?anská válka: neznámé kapitoly z historie ?eskoslovenské ú?asti v ob?anské válce ve Špan?lsku 1936-1939, Praga, Historický ústav AV ?R, 2017.
 39. Maršálek, Zdenko: «?eskoslovenští interbrigadisté jako p?íslušníci zahrani?ních vojenských jednotek v letech druhé sv?tové války», en Zdenko Maršálek y Emil Vorá?ek (eds.): Interbrigadisté, ?eskoslovensko a špan?lská ob?anská válka: neznámé kapitoly z historie ?eskoslovenské ú?asti v ob?anské válce ve Špan?lsku 1936-1939, Praga, Historický ústav AV ?R, 2017.
 40. Maršálek, Zdenko: «Dobrovolníci v soukolí d?jin. Životní osudy ?eskoslovenských interbrigadist?», en Zdenko Maršálek y Emil Vorá?ek (eds.): Interbrigadisté, ?eskoslovensko a špan?lská ob?anská válka: neznámé kapitoly z historie ?eskoslovenské ú?asti v ob?anské válce ve Špan?lsku 1936-1939, Praga, Historický ústav AV ?R, 2017.
 41. M?š?ánková, Petra: «Mexiko a špan?lská ob?anská válka», en Pavlína Springerová (ed.): Sedmdesát let od vypuknutí špan?lské ob?anské války. Vnit?ní a vn?jší aspekty konfliktu, Hradec Králové, Gaudeamus, 2007.
 42. Mikeš, Vladimír: «Ubitý básník radosti», en Miguel Hernández: Vítr v olivách, Praga, Odeon, 1975.
 43. Moradiellos, Enrique: «Ni gesta heroica ni locura trágica: nuevas perspectivas históricas sobre la guerra civil», Ayer, 50 (2003).
 44. Nálevka, Vladimír: «Caudillo z boží milosti», en Andrée Bachoud (ed.): Franco, Praga, Themis, 2000.
 45. Nálevka, Vladimír: «?eskoslovensko-špan?lské vztahy v letech ob?anské války 1936-1939», Dvacáté století. Ro?enka seminá?e nejnov?jších d?jin Ústavu sv?tových d?jin Filozofické fakulty v Praze, s. n. (2004).
 46. Nálevka, Vladimír: «Los voluntarios checoslovacos: Su contribución y su perfil político», en Matilde Eiroa y Manuel Requena (eds.): Al lado del gobierno republicano. Los brigadistas de Europa del Este en la Guerra de España, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2009.
 47. Necká?ová, Libuše: «Stanovisko ?eskoslovenského tisku ke konfliktu mezi Portugalskem a ?eskoslovenskem v roce 1937. Spor o dodávku zbraní nebo útok na ?eskoslovensko?», Ro?enka obecných d?jin, 1 (1991).
 48. Opatrný, Josef: «Špan?lsko, ob?anská válka a atlantický sv?t» en Zdenko Maršálek y Emil Vorá?ek (eds.): Interbrigadisté, ?eskoslovensko a špan?lská ob?anská válka: neznámé kapitoly z historie ?eskoslovenské ú?asti v ob?anské válce ve Špan?lsku 1936-1939, Praga, Historický ústav AV ?R, 2017.
 49. Pavel, Josef: «K historii ?eskoslovenských dobrovolník? ve Špan?lsku», P?ísp?vky k d?jinám KS?, 7 (1967).
 50. Plachý, Ji?í: «Vzbou?enci z Cholmondeley», Historie a vojenství, 3 (2016).
 51. Polišenský, Josef: Anglie a Bílá hora, Praga, Universita Karlova, 1949.
 52. Pros, Josef, y Vodi?ka, Adolf (eds.): Viva la Vida. Z boj? špan?lského lidu za svobodu 1936-1939, Praga, Naše vojsko, 1956.
 53. Rajlich, Ji?í, y Majtenyi, David (eds.): Jan Ferák a ti druzí: ?eskoslovenští letci, interbrigadisté a letouny v ob?anské válce ve Špan?lsku 1936-1939, Cheb, Sv?t k?ídel, 2012.
 54. Rak, Ji?í: Bývali ?echové... ?eské historické mýty a stereotypy, Jino?any, H&H, 1994.
 55. Ransdorf, Miloslav: «Pr?m?rní lidé v roli diktátor?: Franco a Salazar», Sborník Muzea d?lnického hnutí, 2 (2009).
 56. Reiman, Michal, et al. (coords.): Zrod velmoci. D?jiny Sov?tského svazu 1917-1945, Praga, Karolinum, 2013.
 57. Reiner, Josef: Komunisté v ?eskoslovenském pozemním vojsku na Západ?, Praga, Naše vojsko, 1979.
 58. Requena Gallego, Manuel: «Las Brigadas Internacionales: una aproximación historiográfica», Ayer, 56 (2004).
 59. Šiška, Miroslav: «Nejhrozn?jší ob?anská válka století», Právo, 15(7) (2006).
 60. Sixta, Václav: «Václav Havel a jeho zápletky», Historie–Otázky–Problémy, 8 (2016).
 61. Šnajdr, Miroslav: Ho?ící Špan?lsko, Olomouc, Votobia, 2001.
 62. Sob?slavský, Alois: «N?me?tí antifašisté», en Bodo Uhse (ed.): První bitva, Praga, Naše vojsko, 1950.
 63. Springerová, Pavlína: «Úvodem», en Pavlína Springerová (ed.): Sedmdesát let od vypuknutí špan?lské ob?anské války. Vnit?ní a vn?jší aspekty konfliktu, Hradec Králové, Gaudeamus, 2007.
 64. Šverma, Jan: «?echoslováci v d?stojnické škole», en Josef Pros y Adolf Vodi?ka (eds.): Viva la Vida. Z boj? špan?lského lidu za svobodu 1936-1939, Praga, Naše vojsko, 1956.
 65. Vachek, Emil: «Malrauxova Nad?je», en André Malraux, Nad?je, Praga, Evropský literární klub, 1938.
 66. Vodi?ka, Jan: «Úvodem», en Jaromír Ho?ec (ed.): Dobrovolníci svobody. O boji ?eskoslovenských dobrovolník? proti fašismu ve Špan?lsku v letech 1936-1939, Praga, Naše vojsko, 1956.
 67. Vorá?ek, Emil: «Sov?tský svaz, Kominterna a první období špan?lské ob?anské války», en Zdenko Maršálek y Emil Vorá?ek (eds.): Interbrigadisté, ?eskoslovensko a špan?lská ob?anská válka: neznámé kapitoly z historie ?eskoslovenské ú?asti v ob?anské válce ve Špan?lsku 1936-1939, Praga, Historický ústav AV ?R, 2017.
 68. White, Hayden: Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Maryland, John Hopkins University, 1973.